fbpx

PROCEDURA ZA REKLAMACIJE, POVRAT NOVCA I PROIZVODA

Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi u kojima će Kupac tražiti da vrati kupljenu robu. Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, Potrošač ima pravo na reklamaciju iste u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača.

REKLAMACIJE

Prijava reklamacije se može izvršiti elektronskim putem slanjem reklamacije na mail info@marijana.rs .

Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od dana prijema robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nedostatak, bez naknade ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Troškove reklamacije snosi Prodavac.

Prodavac je dužan da Potrošaču potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju.


Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.


Potrošač ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na Proizvodima isključivo uz odgovarajući račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije, sa popunjenim obrascem za reklamaciju robe.
Ako Prodavac uvaži reklamaciju, Kupac ima pravo da bira između dve opcije:

  • Otklanjanje nedostataka
  • Povrat novca

ZAMENA ARTIKLA NIJE MOGUĆA POŠTO SU PROIZVODI KOMADNO IZRAĐENI PREMA RASPOLOŽIVOSTI MATERIJALA I TIME UNIKATNI, ČESTO U UNIVERZALNIM VELIČINAMA.

Detaljnije informacije možete proveriti u Opštim uslovima korišćenja i kupovine (Poglavlje 5).

ODUSTAJANJE OD UGOVORA. POVRAT NOVCA. POVRAT ARTIKLA.


Prema važećim propisima Republike Srbije, kod kupovine na daljinu Potrošač ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane Prodavca.


Prijava odustajanja od Ugovora se može izvršiti elektronskim putem slanjem obrasca Izjave o odustajanju na mail info@marijana.rs .


U slučaju odustajanja od ugovora, svi kupljeni proizvodi moraju biti vraćeni Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od slanja Izjave o odustajanju uz pripadajuću dokumentaciju (račun) i to primaocu: Marijana Pešić PR MARIJANA FASHION DREAMS, ulica Studenička 64a, 36342 Ušće, opština Kraljevo sa napomenom „Odustajanje od ugovora”.
Rok za povrat robe je 14 dana od dana prijema.

Troškove povrata artikla pri odustajanju od ugovora snosi Potrošač.

Potrošač je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.


Roba treba da bude bez oštećenja i znakova da je korišćena ili nošena. U suprotnom Prodavac nije u obavezi da vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Kada se utvrdi da na robi nema oštećenja ili drugih nedostataka, novac će biti isplaćen u celosti na Vaš tekući račun.


U slučaju vraćanja Proizvoda i novčanih sredstava Potrošaču, Prodavac je u obavezi da povrat novca izvrši isključivo na način kako je izvršeno plaćanje. Novčana sredstva će biti isplaćena Potrošaču najkasnije u roku od 14 dana od dana pristizanja vraćene robe i Odustajanja od ugovora. U tom slučaju se obračunavaju i radni i neradni dani.

Prodavac može da odloži povrat sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. U slučaju povrata kupoprodajne cene Potrošaču, Prodavac neće imati pravo na povrat iznosa koje je eventualno platio za usluge Ovlašećene platne institucije i Ovlašćene kurirske službe.

Detaljnije informacije možete proveriti u Opštim uslovima korišćenja i kupovine (Poglavlje 6).

SR